• info@tehranacid.com

به کیمیا تهران اسید خوش آمدید !

S22.jpg

1

گالری  کیمیا تهران اسید
گالری  کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید

سود پرک کاستیک

ماده ای بسیار خورنده و واکنش دهنده است. در صنایع تولید آلومینیوم، کاستیک سودا به آب و فلز اضافه شود تا گاز هیدروژن آزاد شود. آلومینیوم از آب، اتم اکسیژن دریافت می نماید و دو اتم اکسیژن آزاد م یکند. این فرایند ادامه پیدا می کند تا گاز هیدروژن و آلومینیوم سدیم ایجاد شود. در این فرایند از سود سوزآور به عنوان یک کاتالیزور برای قلیایی کردن محیط استفاده می گردد تا آلومینیم امکان حل شدن در آن را داشته باشد. این فرایند برای خراشیدن و تغییر سطح آلومینیوم از حالتی پولیش خورده و به سطحی مخملی صورت می گیرد. همچنین این فرایند برای زدودن ناخالصی هایی مانند اکسید آهن از آلومینیوم مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین با این روش امکان تولید آلومینا یا همان اکسید آلومینیوم بوجود می آید.