• info@tehranacid.com

به کیمیا تهران اسید خوش آمدید !

absanginB.gif

1

گالری  کیمیا تهران اسید
گالری  کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید

آب سنگین چیست؟

آب سنگین واژه ای است که معمولا به اکسید هیدروژن سنگین گفته می شود. هیدروژن سنگین با دوتریم ایزوتوپی پایدار از هیدروژن است که به نسبت یک به 6400 از اتم های هیدروژن در طبیعت وجود دارد.

در آب سنگین ایزوتوپ هیدروژن به نام دوتریم با اکسیژن ترکیب شده است. خواص فیزیکی و شیمیایی آن به نوعی مشابه با آب معمولی یا همان H2O است. از کاربردهای این آب می توان به استفاده از آن در راکتورهای هسته ای با سوخت اورانیم، به عنوان مهارگر به جای گرافیک و نیز عامل انتقال گرمی رآکتور نام برد. مولکول آب سنگین همانند مولکول آب معمولی، یک مولکول قطبی است و زاویه پیوند در آن کم تر از زاویه چهار وجهی منتظم، یعنی کمتر از 5/109 درجه است. این مولکول همانند آب معمولی به عنوان یک ماده آمفی پروتیک عمل می کند، یعنی می تواند یون هیدروژن بدهد و بگیرد. به دلیل کوچک تر بودن ایزوتوپ دوتریم نسبت به پروتیم طول پیوند O-D در آب سنگین اندکی از طول پیوند معمولی O-H کمتر است.

اتم کوچکترین بخش سازنده یک عنصر شیمیایی است که هنوز هم خواص شیمیایی آن عنصر را دارد. خود اتم ها از سه جز ساخته شده اند : الکترون، پروتون و نوترون

پروتون و نوترون در درون هسته اتم قرار دارد و الکترون به دور هسته اتم می گرددو الکترون بار منفی و جرم بسیار کمی دارد. پروتون بار مثبت و نوترون بدون بار است. جرم پروتون و نوترون برابر و حدود 1870 بار سنگین تر از الکترون است. بنابر این بخش عمده جرم یک اتم درون هسته آن قرار دارد. ایزوتوپ : ایزوتوپ بصورت گوناگون یک عنصر گفته می شود که جرم آنها با هم تفاوت داشته باشد. تفاوت ایزوتوپ های مختلف یک عنصر از آنجا ناشی می شود که تعداد نوترون های موجود در هسته آنها با هم تفاوت دارد. البته تعداد پروتون های تمام اتم های یک عنصر از جمله ایزوتوپ ها با هم برابر است. برای مثال عنصر هیدروژن دارای سه ایزوتوپ است: H هیدروژن که در هسته خود فقط یک پروتون دارد، بدون نوترون. H2 یا H تریتیم که یک پروتون و دو نوترون دارد. از آنجایی که خواص شیمیایی یک عنصر به تعداد پروتون های هسته مربوط است، ایزوتوپ های مختلف در خواص شیمیای با هم تفاوت ندارند، بلکه خواص فیزیکی آنها با هم متفاوت است. عمده هیدروژن های طبیعت H یا هیدروژن معمولی است و فقط 0150 درصد آن را دوتریم تشکیل می دهد، یعنی از هر 6400 اتم هیدروژن، یکی دوتریم است. حال در نظر بگیرید که به جای یک اتم هیدروزن معمولی در مولکول آب H2O اتم D بنشینید. آن وقت مولکول HDO به وجود می آید که به آن آب نیمه سنگین می گویند. اگر جای هر دو اتم هیدروژن، دوتریم بنشیند، D2O بوجود می آید که به آن آب سنگین می گویند. خواص فیزیکی آب سنگین تا حدودی با آب سبک یا آب معمولی تفاوت دارد. با توجه به جانشینی D بجای H در آب سنگین، انرژی پیوندی پیوندهای اکسیژن هیدروژن در آب تغییر می کند و در نتیجه خواص فیزیکی و به ویژه خواص زیست شناختی آب عوض می شود.


کلمات کلیدی

سیانور پتاسیم - سیانور دو پتاسیم - سیانور چیست - چگونگی مرگ با سیانور - سیانور مارمولک - طلا - اکسید کلسیم- شیمی آلی - فلز - فروش مواد شیمیایی - آب سنگین چیست - آب سنگین اراک چیست - سیانور چیست -خاک طلا - خرید سیانور - فلز طلا - سیانور - مواد شیمیایی - فروش سیانور پتاسیم - قیمت سیانور پتاسیم - خرید سیانور پتاسیم.


محصولات مرتبط